امروز دوشنبه 29 مرداد 1397
 
 

رديفعنوان
1راهنماي جامع Windows Server 2008
2مرجع آموزش لينوكس با استفاده از خط فرمان
3مرجع مديريت ويندوز از طريق خط فرمان
4اصول طراحي كامپايلر
5راهنماي جامع Windows Vista
6كتاب آموزشي UML 2.0
7راهنماي جامع AutoCAD 2007 --همراه با AutoCAD LT 2007
8كتاب آموزشي آناليز آماري داده ها با SPSS 15
9راهنماي جامع ICDL
10كتاب آموزشي ICDL 4.0 (جلد 1و 2)
11اصول و راهنماي مونتاژ كامپيوترهاي شخصي (نصب ويندوز XP و تنظيمات بايوس)
12كتاب آموزشي PowerPoint 2003
13آموزش سريع Word 2003
14راهنماي جامع Red Hat Linux (نگارش Fedora و Enterprise)
15راهنماي جامع Windows XP
16راهنماي جامع CorelDraw 12
17آموزش سريع Excel 2003
18كتاب آموزشي Access 2003
19راهنمای جامع Windows Server 2003
20کارگاه آمادگی آزمون ICDL
21آموزش سريع Windows XP
22کتاب آموزشی ICDL
23کتاب آموزشی رجيستری ويندوز XP
24راهنمای جامع Internet – ويرايش دوم - 2003
25فرهنگ تشريحی كاربران كامپيوتر(ويرايش پنجم)
26راهنمای جامع پيتر نورتن برای استفاده از Windows XP
27كتاب آموزشی Internet(نگارش 2002)
28راهنمای عيب يابی در كامپيوترهای شخصی
29راهنمای عيب يابی Microsoft Windows
30كتاب آموزشی Windows XP
31كتاب آموزشی World Wide Web
32خودآموز استفاده از YAHOO!
33آموزش سريع مبانی كامپيوتر و داده پردازی
34كتاب آموزشی Red Hat Linux
35فرهنگ تشريحی كاربران كامپيوتر
36آموزش سريع 5.5 Internet Explorer
37آموزش سريع Windows Me
38راهنمای جامع Windows 2000
39كتاب آموزشی Windows Me
40آموزش سريع Windows 98
41آموزش سريع Internet (ويرايش دوم)
42كتاب آموزشی Windows 2000 Server
43كتاب آموزشی Windows 2000 Professional
44فرهنگ تشريحی اصطلاحات كامپيوتری مايكروسافت (ويرايش چهارم)
45راهنمای جامع Windows 98
46راهنمای پيترنورتن برای استفاده از Windows 98

 

 

 

 

ليست کتب منتشره
bullet

آموزش سریع

bullet

دانشگاهي

bullet

راهنمای پیتر نورتن

bullet

راهنمای جامع

bullet

راهنمای عیب‌یابی

bullet

کتاب آموزشی

bullet

کتابهای الکترونیک

bullet

کتابهای متفرقه